Rizikové kácení, Arboristika,Ošetření stromů

Kácení stromů, rizikové kácení stromů po celé České republice

Pokácíme vám stromy všech druhů a velikostí za normálních podmínek i za ztížených podmínek.

Ve složitějších případech je vhodná stromolezecká technika případně se použije montážní plošina, odstraníme vám štěpkování dřevní hmotu po kácení včetně frézování pařezů.

Kácení stromů ve ztížených podmínkách vyžaduje zkušenost. Častý případ je rizikové kácení v blízkosti budov či v místě, s nedostatkem prostoru, tady volíme některou z následujících metod kácení směrové kácení – jedná se o kácení ze země s použitím zkušeností a vhodných pomůcek. Dále metodu postupného odřezávání stromu od vrcholu  stromolezeckou technikou nebo použitím montážní plošiny, strom je odřezáván postupně po menších kusech a vše je provedeno bezpečně a bez zbytečných škod na majetku.

Odstranění pařezů, frézování pařezů, štěpkování větví stromů 

Po kácení stromů odstraníme  pařezy vhodná je pařezová fréza. Lze také pařezy ponechat a ošetřit herbicidními přípravky proti novému obrůstání. K likvidaci dřevní hmoty, větví, křovin a jiného zahradního odpadu používáme štěpkovač, který hmotu rozdrtí ta má následně široké využití.

Arboristika, Ošetření stromů, Odborný řez ovocných a okrasných stromů

Nabízíme šetrné ošetření stromů na základě odborného vzdělání a našich dlouholetých zkušeností, s využitím nejnovějších poznatků, trendů a lezeckého vybavení. Odborné ošetření stromů provádíme podle konkrétní situace.

Provádíme mimo jiné následující ošetření stromů:

Výchovný řez

Provádí se do 10-15 let po výsadbě. Cílem je založit staticky odolnou korunu charakteristickou pro daný druh stromu, popř. přizpůsobit velikost a tvar koruny specifickým požadavkům daného stanoviště. U vzrostlých jedinců pak přichází na řadu tzv. udržovací řezy, které mají za cíl zajistit dlouhodobou funkčnost a bezpečnost stromů.

Bezpečnostní řez

Jedná se o minimální řez, kdy se odstraňují pouze suché, nalomené či poškozené větve, které v případě pádu představují bezprostřední nebezpečí pro své okolí.

Zdravotní řez

Odstraňují se suché a poškozené větve, křížící se či nevhodně rostoucí větve, kodominantní a tlaková větvení, pahýly, větve s výrazně sníženou vitalitou apod. Je dobré zásah opakovat po 8-10 letech, podle druhu a aktuálního stavu jedince.

Redukční řez

Jedná se o redukci buď části stromu kvůli nějaké překážce (budova, komunikace, jiná stavba…) nebo o redukci celkovu (obvodovou) s cílem zvýšit stabilitu jedince.

Sesazovací řez

Jedná se o zásadní redukci koruny na kosterní větvení. Rezignujeme zde na přirozený habitus jedince, jde o destruktivní typ řezu. Lze provádět pouze u některých druhů a vyžaduje pravidelnou péči.

Stabilizační řez, Symetrizační řez

Jedná se o obvodovou redukci stromu, která zvýší jeho statickou odolnost vůči náporu větru. Úprava asymetrických korunje opět za účelem zvýšení statické odolnosti jedince.

Řez na hlavu

Uplatňuje se u jedinců zejména v uličních stromořadích, kde nemají prostor pro svůj přirozený růst. Nejlépe  je zapěstovat „hlavy“ již v mladém věku. Tyto stromy je třeba každoročně ošetřovat.

Zvýšení koruny

Odstranění větví nad komunikacemi či pěšími stezkami na podchodnou (2,5m) či podjezdnou (4,5m) výšku.

                                                                                                                                                                                       Návrh a instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů

Bezpečnostní vazby jsou podle použití dynamické a statické. Vazba se používají v korunách stromů jako jedno z konzervačních opatření, které je vhodné k zajištění stability stromu. Vazby jsou instalovány tak, aby se zabránilo riziku rozlomení koruny odtržením části kmene nebo větví v koruně stromu.

 


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: