Politika firmy Kaisler s.r.o.

Politika integrovaného systému managementu a její hlavní zásady v organizaci Kaisler s.r.o.

Vedení organizace Kaisler s.r.o., jejímž hlavním zaměřením jsou zahradnické práce  se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně ke kvalitě poskytovaných služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

Všichni zaměstnanci firmy zapojení do integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP, pracují s vědomím, že:

 • Prvořadým úkolem ve všech aktivitách firmy je uspokojování potřeb odběratelů.
 • Úroveň kvality našich aktivit musí vycházet ze specifikovaných požadavků odběratelů.
 • Naši zaměstnanci jsou odhodláni odvádět jen bezvadnou činnost a trvale se o ni zasazovat.
 • Naším cílem je nejen odstraňování následků nedostatků, ale i jejich příčin tak, aby odběratelům byl poskytnut vždy co možná nejlepší výsledek naší práce.
 • Úroveň naší kvality je výrazně ovlivňována i úrovní našich subdodavatelů a dodavatelů; proto věnujeme maximální pozornost výběru těchto subjektů.
 • Přispět ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavedením integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a jeho dalším rozvíjením v podmínkách společnosti.
 • Plnit požadavky platných právních a jiných předpisů.
 • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů v oblasti BOZP.
 • Budeme usilovat o snižování rizika nemocí, havárií, nehod a úrazů na pracovištích.
 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Pracujeme podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Tyto zásady vyjadřují základní přístup organizace Kaisler s.r.o. ke kvalitě, environmentu a BOZP námi poskytovaných činností a služeb.

Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Integrované politiky a jsou pravidelně školeni.

V Brně dne 2.1.2017

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: