Politika firmy Kaisler s.r.o.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU A JEJÍ HLAVNÍ ZÁSADY
V ORGANIZACI Kaisler s.r.o.

Vedení organizace Kaisler s.r.o., jejímž hlavním zaměřením jsou zahradnické práce se zavazuje
k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně ke kvalitě poskytovaných služeb
k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování
požadavků právních předpisů.
Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou
činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších
priorit společnosti.
Všichni zaměstnanci firmy zapojení do integrovaného systému kvality, environmentu a BOZP,
pracují s vědomím, že:

 • Prvořadým úkolem ve všech aktivitách firmy je uspokojování potřeb odběratelů
 • Úroveň kvality našich aktivit musí vycházet ze specifikovaných požadavků odběratelů
 • Naši zaměstnanci jsou odhodláni odvádět jen bezvadnou činnost a trvale se o ni zasazovat
 • Naším cílem je nejen odstraňování následků nedostatků, ale i jejich příčin tak, aby
  odběratelům byl poskytnut vždy co možná nejlepší výsledek naší práce
 • Úroveň naší kvality je výrazně ovlivňována i úrovní našich subdodavatelů a dodavatelů; proto
  věnujeme maximální pozornost výběru těchto subjektů
 • Přispět ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavedením
  integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a
  ČSN ISO 45001:2018 a jeho dalším rozvíjením v podmínkách společnosti
 • Plnit požadavky platných právních a jiných předpisů
 • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní
  činností, výrobků a služeb na životní prostředí
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů v oblasti BOZP
 • Budeme usilovat o snižování rizika nemocí, havárií, nehod a úrazů na pracovištích
 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik
  pracovních úrazů a nemocí z povolání

PRACUJEME PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Tyto zásady vyjadřují základní přístup organizace Kaisler s.r.o. ke kvalitě, environmentu a BOZP
námi poskytovaných činností a služeb.
Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Integrované politiky a jsou
pravidelně školeni.

V Brně dne 5.1.2022

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti


Mapa serveru

Máte zájem o informace o našich službách, připravujete projekt zeleně? Rádi vám poskytneme podrobnější informace.

Jméno:

Email:

Telefon:

Stručně o projektu a době realizace: